Privacyreglement

Om u goed te kunnen helpen beschikken wij over veel informatie over u. Hier leest u hoe wij garanderen dat wij daar voorzichtig mee omgaan.

Om de patiënt goed van dienst te kunnen zijn, leggen medewerkers bepaalde persoonsgegevens vast. Naast naam, adres en verzekeringsgegevens gaat het om medische informatie. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandeling of anderszins. Met deze gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Voor de bescherming van uw privacy is de praktijk gebonden aan de huidige wetgeving.

Medisch Beroepsgeheim
Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) heeft elke arts en zijn of haar medewerkers een beroepsgeheim. Artsen moeten informatie, waarvan zij in hun werk kennis nemen, vertrouwelijk behandelen. Dat betekent dat zij die informatie alleen mogen uitwisselen met andere artsen en zorgverleners bij wie de patiënt op dat moment in behandeling is. In alle andere gevallen moet de arts toestemming aan de patiënt vragen om informatie uit het medisch dossier door te geven.

AVG
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gaan wij in het document Reglement persoonsgegevens dieper in op het gebruik en de bescherming van uw persoonsgegevens. Het document is gepubliceerd op onze website en is tevens op verzoek verkrijgbaar aan de balie.

Wat zijn Persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens bevatten informatie over een natuurlijk persoon, waardoor deze persoon identificeerbaar is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een geboortedatum maar ook een e-mailadres. Sommige gegevens hebben naar hun aard geen betrekking op een persoon, maar kunnen toch persoonsgegevens zijn, mits de betrokkene identificeerbaar is. Een voorbeeld is een telefoonnummer.

Beveiliging van gegevens
De huisartsenpraktijk heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om te waarborgen dat patiëntengegevens zorgvuldig worden behandeld:

  • Alle medewerkers die patiëntengegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntengegevens zijn gebonden aan geheimhouding
  • Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk. Hiertoe zijn computers alleen voor betrokkenen medewerkers toegankelijk middels hun persoonlijke inlogcode en zijn ruimtes waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk
  • Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

Doorgeven uitslagen/gegevens
Ook voor deze handelingen hanteren wij de volgende regels:

  • Uitslagen en gegevens met betrekking tot personen jonger dan 12 jaar worden uitsluitend verstrekt aan zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.
  • Uitslagen en gegevens van personen tussen de 12–16 jaar worden aan het kind + wettelijke vertegenwoordiger doorgeven, tenzij het kind bezwaar maakt tegen het doorgeven van uitslagen aan de wettelijk vertegenwoordiger.
  • Uitslagen en gegevens van personen ouder dan 16 jaar worden niet verstrekt aan derden, dus niet aan partner/ouders/kinderen. De patiënt moet zelf de praktijk bellen of langskomen om de uitslag te verkrijgen, tenzij patiënt toestemming heeft gegeven (mondeling of schriftelijk en dit in het dossier is vastgelegd)
  • Verstrekken van medische gegevens aan derden (instanties, ketenzorg, andere zorgverleners) wordt uitsluitend gedaan met toestemming van de patiënt of de wettelijk vertegenwoordiger.

Verwijsbrieven
Verwijsbrieven en andere zaken die opgehaald kunnen worden bij de balie, kunnen in principe alleen door de patiënt zelf worden opgehaald. De assistente zal het item meegeven, nadat zekerheid is verkregen over de identiteit van de persoon aan de balie. Items worden slechts meegegeven aan anderen als dat van tevoren aan ons is kenbaar gemaakt en wie dan dat item komt ophalen. Voor minderjarigen jonger dan 12 jaar en wilsonbekwame meerderjarige patiënten geldt dat de wettelijk vertegenwoordigers de items op kunnen halen.

Inzage in dossier
De patiënt heeft het recht om zijn/haar medisch dossier in te zien of hier een afschrift van te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Dit geldt NIET voor de informatie in het dossier die over andere personen gaat en/of indien hiermee de privacy van anderen wordt geschonden. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt.Wil een patiënt zijn/haar dossier inzien, dan kan er het beste een afspraak worden gemaakt op het spreekuur. Het dossier kan dan worden ingezien en de huisarts kan dan direct vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.Indien een kopie van een medisch dossier wordt aangevraagd, kan er contact worden opgenomen met de assistente, die dan overlegt met de huisarts. Wanneer een kopie van een medisch dossier wordt opgehaald, moet de patiënt zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Meer informatie? Raadpleeg dan de website van de KNMG.

Overdracht van een dossier
Als de patiënt een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat de nieuwe huisarts op de hoogte is van de medische geschiedenis. De medische geschiedenis staat in het patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat de oude huisarts het dossier overdraagt aan de nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG; Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts). Bij het uitschrijven bij de huisarts wordt het dossier van de patiënt aan de nieuwe huisarts overgedragen. Het medisch dossier wordt dan door de huisarts persoonlijk, via een beveiligde website of per aangetekende post overgedragen. De patiënt kan het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft de patiënt altijd recht op inzage.

Minderjarige kinderen (jonger dan 12 jaar) van gescheiden ouders
Een echtscheiding wil nog wel eens tot nare situaties leiden met verschillende tegengestelde belangen bij de ouders. Als praktijk willen wij geen positie kiezen anders dan van de patiënt. Voor minderjarige kinderen zijn de ouders gezag dragend tot 16 jaar. Het belang van het kind gaat echter voor. Mocht er sprake zijn van een echtscheiding dan zouden wij dit graag vernemen zodat men in overleg met de huisarts tot een werkbare situatie kan komen.

Na overlijden
Nabestaanden hebben GEEN recht om het dossier van een overleden familielid in te zien. Zij mogen alleen hun eigen dossier inzien. Toch kunnen er na het overlijden van een familielid vragen zijn en kan onder voorwaarden een inzage of afschrift van het dossier worden gegeven. Om te beoordelen of er voldaan wordt aan die voorwaarden kunt u contact opnemen met de huisarts. Deze bespreekt de vragen met de betrokkene. Vaak levert een gesprek, waarin overwegingen worden toegelicht, meer op dan inzage in een dossier.

Cookies
De praktijk maakt geen gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden met gegevens over uw computer die opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer. Sommige websites gebruiken cookies om u te herkennen als u een volgende keer die site bezoekt. Deze sites worden speciaal op u ingesteld. De praktijk maakt hier géén gebruik van. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Kijk voor meer informatie hierover in de helpfunctie van uw browser.